Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Beijum

Wijken

Na de opheffing van de gemeente Noorddijk in de jaren 70 van de vorige eeuw was Beijum de tweede van drie woonwijken die er aan de oostkant van de stad bijkwamen (Lewenborg, Beijum en Ulgersmaborg). De eerste bewoners betrokken in 1978 hun huizen. Vanwege de ruimtelijke structuur van veel jaren 70 wijken worden die enigszins oneerbiedig ook wel 'bloemkoolwijken' genoemd. Veel straatnamen – Beijum kent vele heerden - verwijzen naar bestaande of voormalige boerderijen in het gebied. Heerd is Gronings voor een boerderij met de omliggende landerijen. De naam Beijum verwijst naar een oud buurtschap dat op de plek van de huidige wijk was gelegen.

Net als veel andere wijken uit die tijd, werd ook in Beijum bewust afscheid genomen van de strakke stratenpatronen, het weinige groen en de nadruk op hoogbouw en verkeer die de laat-naoorlogse wijken zo kenmerkte. Ondersteund door tevredenheidsonderzoeken onder bewoners moest het anders: gevarieerder in het woningaanbod (zowel in prijs als in woningtype) en vooral groener. Hiermee moest ook de doorstroming uit de oude wijken worden bevorderd en suburbanisatie – die in die periode een serieuze bedreiging voor de stad vormde - tegengegaan.

Bij de opzet van de wijk is getracht oorspronkelijke structuren zo veel mogelijk te behouden. Een voorbeeld is de oude Beijumerweg, inclusief de aanliggende boerderijen, die gedeeltelijk intact zijn gebleven. Andere elementen verwijzen naar de oorspronkelijke kavelstructuur waaronder de sloot langs het Spakenpad, de Noorddijkstermaar en diverse kavelsloten die aan de zuidzijde de afronding van het plangebied vormen. Naast het handhaven en doortrekken van oude structuren en elementen is ook de tuinstadgedachte van belang geweest voor de opzet van Beijum. Kenmerkend is de ontwikkeling van kleine herkenbare woongebiedjes (de heerden), waardoor de gemeenschapszin van de bewoners gestimuleerd zou worden. Ook dienden de woonbuurtjes een nauwe relatie te hebben tot het omliggende landschap. Daartoe werden 'groene lobben' het woongebied ingetrokken; in de wijk lijkt het groen van buiten de stad naar binnen te trekken.

Montessorischool De Dijk - Drost + Van Veen architecten

Montessorischool De Dijk

Wibenaheerd 45 | schoolgebouw | 2010

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer