Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Molukkenplantsoen Hamburgervijver

Groen

Het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver zijn gelegen aan de rand van de noordoostelijke stadswijk Korrewegwijk en hebben een omvang van circa 6,5 ha. Het Molukkenpark wordt begrensd door de Oosterhamriklaan in het noordoosten, het Molukkenpad in het noordwesten, de Molukkenstraat in het zuidwesten en de Korreweg in het zuidoosten. De Hamburgervijver ligt in het verlengde van het plantsoen aan de overzijde van de Korreweg.

Het plantsoen en de vijver maken deel uit van de groengordel rond de noordelijke en oostelijke vooroorlogse wijken De Hoogte, Korrewegwijk en Oosterparkwijk. In de uitbreidingsplannen voor de stad van H.P Berlage en H.P.J. Schut uit 1932 was op de plaats van deze gordel een oostelijke ringweg gepland. Hiervoor was een grote zone gereserveerd, ook wel Berlage-tracé genaamd, maar uiteindelijk werd de ringweg geschrapt. In het groen dat de ringweg van de woonbuurten zou scheiden, stonden al wel waterpartijen ingetekend, maar de uiteindelijke vorm hiervan wijkt sterk af van het origineel.

Het gebied bestaat uit een driedeling: het Molukkenplantsoen, de Hamburgervijver en een tussendeel met onderwijsvoorzieningen. Het Molukkenplantsoen kent een bijna Engelse landschappelijke vormentaal met a-symmetrische lijnen en vloeiende paden. Tevens zijn hier bijzondere bomen toegepast, zoals treurwilgen, bijzondere groenblijvende eiken langs de Molukkenstraat, statige essen, een dubbele rij linden en afwisselende heestervakken. Deze ontwerpstijl is opvallend omdat hij afwijkt van de stedenbouwkundige structuren zoals deze in de periode van de naoorlogse stadsuitbreiding gebruikelijk waren.

Rondom de vijver loopt een padenstructuur met haaks daarop zijpaden die op de aangrenzende straten aansluiten. Op oude foto’s valt nog een extra ring te herkennen waardoor het padenverloop intensiever moet zijn geweest. Deze is door de toenemende parkeerdruk verdwenen. Ook de strakke vijverranden zijn grotendeels ecologisch ingericht. In het midden van het park ligt een basisschool; dit parkdeel heeft een meer op beweging gestuurd karakter voor de schooljeugd gekregen.

De Hamburgervijver en omgeving vormen het sluitstuk van de zone binnen de Korrewegwijk.
Het is een kenmerkende, strak vormgegeven vijver die net als veel andere waterpartijen in deze ‘Berlagezone’ een belangrijke waterfunctie heeft en aanvankelijk als riooloverstort werd gebruikt. Het ontwerp is autonoom en voegt zich niet in de stedenbouwkundige opzet. Toch hebben het oppervlaktewater, de groene randen en de bijzondere bomen in het parkdeel een bijzondere waarde. Tot voor 1950 hadden de bewoners aan de Hamburgerstraat en de Molukkenstraat een vrij uitzicht richting het noorden, zelfs tot Noorderhoogebrug aan toe. Door de bouw van de West-Indische buurt veranderde dit beeld.

Seniorenappartementen Molukkenplantsoen - AAS Architecten

Seniorenappartementen Molukkenplantsoen

Molukkenstraat | 2012

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer